El bo social elèctric passa a dependre de la renda

Dijous, 26 d'octubre de 2017 a les 07:05

A partir d’ara i amb entrada en funcionament d’aquí 6 mesos, el bo social  passa a calcular-se en base a la renda bàsicament.

A partir d’ara i amb entrada en funcionament d’aquí 6 mesos, el BO SOCIAL al qual podien acollir-se les famílies per raó de potència contractada, situació familiar o bé en situació d’atur o pensionista, passa a calcular-se en base a la renda bàsicament.

El passat dia 9 d’octubre va publicar-se al BOE la  “Orden  ETU/943/2017,  de  6  de  octubre,  por  la  que  es  desarrolla  el  Real  Decreto  897/2017,  de  6  de  octubre,  por  el  que  se  regula  la  figura  del  consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica” . Aquesta ordre, modifica en un termini de 6 mesos, els casos en els quals es tenia dret al descompte del 25% de tota la factura.

Els casos eren aquests :

•Els subministraments amb potència contractada inferior a 3 kW (s'atorgava directament).

•Els subministraments amb potència contractada inferior a 10 kW i que complien alguna de les següents condicions:

        •Consumidors pensionistes de més de 60 anys i que reben:

              •pensió mínima (jubilació, incapaciteu permanent o viduïdad) en els casos de titular amb cònjuge a càrrec titular sense cònjuge a unitat econòmica unipersonal o SOVI o qualsevol pensió no contributiva de jubilació o invalidesa.

•Consumidors que acreditaven ser Família nombrosa (definició oficial de "Família nombrosa" segons Llei 40/2003. S'inclouen famílies monoparentals, famílies amb dos fills si un d'ells és discapacitat, etc.).

•Família amb tots els membres en edat de treballar en situació d'atur (atur: persona que no és pensionista i no realitza cap activitat laboral per compte propi o aliè).

 

 A partir d’ara es diferenciaran tres casos :

•Consumidors vulnerables (-25% descompte factura)

        -si és una persona sola  i si la seva renda és inferior a 11.000 euros anuals

        -Si és una unitat familiar amb dos menors i una renda inferior 19.000 euros anuals

        -Si són pensionistes amb pensions mínimes i totes les famílies nombroses sempre i quan compleixin els nivells de renda anteriors. El llindar s'incrementarà per al cas de persones amb discapacitat, per a víctimes de violència de gènere o de terrorisme

•Consumidors vulnerables severs: (-40% descompte factura)

        -si la renda familiar és inferior a la meitat dels llindars establerts per als vulnerables

•Consumidors en risc d'exclusió social: (-50% comercialitzadora i 50% ajuntament o CA)

        - rendes per sota del llindar fixat per als severs, que siguin atesos pels serveis socials de la seva comunitat autònoma i aquesta els paga almenys el 50% de l'import de la seva factura

 

Hi ha un termini de 6 mesos en els quals qui tingui el bo social encara en gaudirà.

A partir d’aquí, i per gestionar les informacions de renda, s’habilitarà una aplicació informàtica de l’Agència Tributària

Totes les comercialitzadores es fan càrrec dels descomptes.

 

Font:
Diputació de Barcelona 

 

 

Darrera actualització: 24.10.2017 | 23:12