PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

Dijous, 2 d'agost de 2018 a les 00:00

PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA AL REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

La participació dels ciutadans a la vida local ve regulada a l’article 69.1 de la LRBRL; un principi que també es recull a l’article 3.1 c) de la LRJSP.

Aquest principi es constata com una imposició a l’article 70.bis de la LRBRL al obligar als ajuntaments a establir i regular, de forma orgànica, els procediments per la efectiva participació dels veïns i veïnes en els assumptes de la vida publica local, ja sigui amb la creació de Juntes Municipals de Districte, Consells, Foros de participació i, com no, en la intervenció en procediment de marcat interès veïnal com la elaboració dels pressupostos – article 169.1 del TRLRHL.

Cal fer esment també a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés de la Informació Pública i Bon Govern, aprovada per la Generalitat de Catalunya, que dedica tot el títol VI al bon govern i en emfatitzar la necessària relació i diàleg entre govern i veïns per tal de prendre les decisions d’acord amb les necessitats i preferències dels ciutadans.           

D’acord amb tot lo anterior, es proposa sol·licitar a la ciutadania, el destí d’una part dels recursos municipals, previstos per inversió i manteniment, en el futur pressupost de 2019. I per tal de fer-ho possible caldrà una normativa orgànica que es plasma en unes bases -que es transcriuen a continuació- i a les que s’haurà de donar la màxima difusió possible per tal de que arribin a tots els veïns i  veïnes.

 

Per tot lo anterior es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:

                                                                                                                                     

PRIMER.-  APROVAR les bases dels pressupostos participatius que s’uneixen a la present proposta.

SEGON.-_ DONAR la màxima publicitat de les mateixes.

 

 

 

 

Darrera actualització: 02.08.2018 | 12:40