Nova normativa de protecció de dades

Dimecres, 27 de desembre de 2017 a les 08:05

El 10 de novembre el Consell de Ministres va aprovar la remissió a les Corts Generals del Projecte de Llei Orgànica de Protecció de Dades que adaptarà la legislació espanyola a les disposicions del Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades.

Aquest Reglament que s’aplicarà a partir del 25 de maig de 2018, té com  un dels seus principals objectius acabar amb la fragmentació existent en les diferents normatives dels països comunitaris, a més de perseguir l’adaptació de les normes de protecció de dades a la ràpida evolució tecnològica i fenòmens derivats del desenvolupament de la societat de la informació i la globalització.

Novetats destacades:

•    Dades de menors: s’avança als 13 anys l’edat de consentiment per al tractament de dades en consonància amb la normativa d’altres països de la UE.

•    Persones difuntes: per al tractament de les dades corresponents a les persones difuntes es tindrà en compte la sol·licitud dels hereus, excloent la figura del consentiment tàcit que es substitueix per una acció afirmativa i expressa per part de l’afectat i es recull manifestament el deure de confidencialitat.

•    Evitar situacions discriminatòries: Es manté la prohibició d’emmagatzemar dades d’especial protecció com ideologia, afiliació sindical, religió, orientació sexual, origen racial o ètnic i creences.

•    Prevalença de l’interès legítim: Introducció de supòsits en els que el legislador contempla com a presumpció la prevalença de l’interès legítim del responsable del tractament de les dades en acompliment de determinats requeriments, com en el cas dels sistemes d’informació creditícia.
     
     Igualment, regula situacions en les que s’aprecia l’existència d’interès públic, com els relacionats amb la videovigilància i sistemes d’exclusió publicitària (“llistes Robinson”), la funció estadística pública i les denuncies internes en el sector privat.

•    Potenciació del delegat de protecció de dades: entre les novetats, destaca la potenciació de la figura del delegat de protecció de dades, persona física o jurídica la designació de la qual ha de ser comunicada a l’autoritat competent, que mantindrà relació amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

 

Font:
Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 22.12.2017 | 08:11