Especial COVID-19

Index

Comunicats Ajuntament de Cànoves i Samalús
Informació sanitària
Informació seguretat ciutadana
Atenció joves
Col·laboració ciutadana
Serveis municipals
Comerç local
Suport tecnològic i empresarial

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicats Ajuntament de Cànoves i Samalús

Transport escolar a la comarca (15/09/2020)

ORGT Cardedeu: Les oficines ja són obertes: 934 729 132 .  El telèfon mòvil que havien habilitat per l'atenció telefònica ja no és operable.(16/07/2020)
     És del tot imprescindible concertar cita prèvia per ser atès presencial a l’oficina.  Es pot demanar per la web www.orgt.cat/cites, o be per  tel. 932029802 o 937270132.

BAN MUNICIPAL: Ús obligatori de mascareta (juliol 2020)
     FAQ's sobre l'ús de la mascareta

NOTA INFORMATIVA D’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Comunicat de l'Alcaldia: Cànoves i Samalús entra a la FASE-1 (24/05/2020)

Comunicat de l'Alcaldia: Fem esport al nostre municipi (01/05/2020)

Pagament de tributs amb terminis caducats   30/04/2020 (informació actualitzada)

BAN MUNICIPAL

A partir de diumenge 26 d'abril de 2020 es permet la sortida dels infants menors de 14 anys una hora al dia per passejar en horari de les 9 del matí a les 9 del vespre.

Mesures econòmiques

El  Govern local ha acordat amb l’Oficina de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT)  ampliar el termini de pagament dels impostos municipals de Béns Immobles (IBI) i dels vehicles de tracció mecànica, així com de les taxes de la  gestió de residus domèstics i comercials. 

En la següent taula es disposa el nou calendari amb les dades modificades (en negreta) de l’ampliació dels terminis en voluntària del pagament dels tributs municipals per aquest exercici 2020.

Modificació excepcional sobre el terminis de pagament dels tributs urbans
CONCEPTE
INICI VOLUNTÀRIA
FI VOLUNTÀRIA
DOMICILIAT
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 
04/05/202
01/09/2020
 
IMP BÉNS IMMOBLES ‐ 1a FRACCIÓ
 
 
01/07/2020
IMP BÉNS IMMOBLES ‐ 2a FRACCIÓ
 
 
01/09/2020
IMP BÉNS IMMOBLES ‐ 3a FRACCIÓ
 
 
02/11/2020
IMP BÉNS IMMOBLES ‐ 4a FRACCIÓ
 
 
01/12/2020
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS
04/05/202
01/09/2020 
 
TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1
 
 
02/06/2020
TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2
 
 
01/10/2020
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS
04/05/2020
01/09/2020
 01/09/2020
TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1
 
 
01/07/2020 
TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2
 
 
01/10/2020
IMP.VEHICLES TRAC. MECÀNICA
02/03/2020
02/06/2020
02/06/2020

Recordar que, excepcionalment, les oficines de l’ORGT romanen tancades al públic.  Per aquest motiu, es recomana als contribuents que facin els pagaments pels mitjans següents:

 • Telemàtica (www.orgt.diba.cat). També es poden presentar escrits a través del registre  telemàtic.
 • Per telèfon, trucant al número 932 029 802

 

Mesures municipals de protecció i desinfectació davant el Coronavirus

L’Ajuntament s'ha proveït de mascaretes i guants pel personal que segueix treballant al carrer, com és el cas del Servei de Vigilància i part de la Brigada de Manteniment.  Malauradament, són molt poques les que es poden obtenir i no es poden distribuir a la població.  Si, però, s’han distribuït màscares i guants pels comerços del municipi.

Com a mesura de reforç, la Brigada de Manteniment desinfecta cada dia les zones mes transitades del municipi.  Els carrers de tot el terme, així com els contenidors, es fan de forma rotatòria.

 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANT DE L’ALCALDIA

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 00:00

(Actualització del BAN de 13 de març)

Arrel de l’aparició de la infecció pel SARS-CoV-2 ( Coronavirus ) el Departament de Salut de la Generalitat ha dictat la RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures per a la prevenció i el control de la infecció i, per altre banda, el govern de l’Estat, en acord del Consell de Ministres, ha acordat l’estat d’alarma, a tot el territori de l’Estat.

Per tot lo exposat

INFORMO

S’ha ACORDAT EL TANCAMENT de:

 • Tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.
 • El tancament dels locals socials del municipi.
 • El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.
 • La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts.

ES RECORDA les recomanacions d’higiene establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que es poden consultar a la web de l’Ajuntament, http://www.canovesisamalus.cat/actualitat/noticies/ban-municipal.html

TRÀMITS MUNICIPALS

Els ciutadans hauran de dirigir-se a l’ajuntament per telèfon (93 871 00 18) o per mitjans telemàtics. El tràmit presencial queda limitat a casos d’urgència.

REFERENT A L’ESTAT D’ALARMA:

1.- L’autoritat competent a tot l’estat serà el govern d’Espanya, estant a càrrec el president de l’Estat i els ministres de Defensa, Interior, Transports i Sanitat. 

2.- Tots els cossos i forces de seguretat autonòmics i locals passen a estar sota el comandament d’Interior, i les forces armades romanen activades. En el cas de les policies locals, l'alcalde o alcaldessa seguirà essent la màxima autoritat, però Interior podrà dictar instruccions en aquest àmbit que aplicaran els cossos locals. 

3.- Només es permet la circulació de persones per a la realització de les activitats següents.

- Compra d’aliments, farmàcia o béns de primera necessitat.

- Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

– Assistència al lloc de treball per prestació laboral, professional o empresarial.

-  Retorn al lloc de residència habitual.

- Assistència i cura de menors, gent gran, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

- Entitats financeres o d’assegurances. 

- Per causa de força major o situació de necessitat.

- Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que s’haurà de fer individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per causa justificada.

- Proveir de carburant els vehicles en estacions de servei.

4.-  Es podrà acordar tancar carreteres. 

5.  La permanència en els establiments comercials que tinguin l’obertura permesa serà l’estricament necessària per que les persones consumidores puguin realitzar l’adquisició dels aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En tot cas, caldrà evitar les aglomeracions i es controlarà que les persones mantinguin la distància de seguretat d’un metre amb la finalitat d’evitar possibles contagis.

6. L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condiciones a l’adopció de les mesures organitzatives consistents en evitar l’aglomeració de persones de forma que es garanteixi la distància, entre les  persones assistents, d’un metre.

7.  L’ incompliment o resistència a les ordres de les autoritats competents podrà ser sancionat d’acord amb el que estableixen les lleis.

Cànoves i Samalús, 15 de març de 2020

L’Alcalde,

Josep Cuch i Codina.

^

 

 

 

 

 

 

 

Informació sanitària

Què és el Coronavirus?

Com puc saber si estic infectat/da

Esvaïm inquietuds sobre el coronavirus SARS-CoV-2

​​Descàrrega de cartells informatius de mesures d'higiene i prevenció de CatSalut (15/6/2020)

COM CONTACTAR AMB EL TEU CAP  (27/07/2020)
    Contacta amb el teu equip del CAP durant el període d'estiu (comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre)

Mesures per guardar la distància entre persones (37,03KB)

)Com tenir cura del nostre benestar durant el confinament.  Mesures pel propi benestar

Telèfon d'atenció psicològica gratuïta 24 h /7 dies de la setmana.

Actualitat Coronavirus SARS-CoV-2 (5.04.2020)

Recomanacions a la ciutadania per la gestió particular amb Sanitat

(19/0/2020) 

Comunicat de la Direcció d'Atenció Primària  de l'Institut Català de la Salut:

El sistema sanitari reforça l’atenció no presencial potenciant l’espai digital La Meva Salut

Arran de la situació excepcional que s’està produint amb el nou coronavirus-SARS-CoV-2, s’estan habilitant una sèrie de mesures per possibilitar la continuïtat de l’assistència sanitària, també de manera no presencial. Una d’elles consisteix a potenciar l’ús de La Meva Salut.

Les persones que encara no hi tinguin accés, excepcionalment, podran donar-se d’alta trucant al número 900 053 723 sense necessitat d’acudir presencialment al centre o a través de canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre.

D’aquesta manera podran accedir a serveis com ara l’eConsulta, per enviar consultes assistencials al seu professional de salut o es podran descarregar el Pla de medicació per anar a la farmàcia a buscar els medicaments. Podreu accedir a tota la informació gràfica al Canal Salut

Teniu adjunts dos cartells informatius.

Actualitzacions i nous materials comunicatius

Com s'ha d'adreçar la ciutadania a Sanitat per gestionar els seus tràmits

Baixa laboral

Accés a la meva salut

^

 

 

 

 

 

 

 

Informació seguretat ciutadana

Revetlles amb precaució: Mesures de protecció, especial Covid-19
Fem un Sant Joan diferent amb grups reduïts, amb la família i els amics, però amb molta precaució, tant per evitar possibles contagis de la COVID-19 com per evitar els accidents fent un mal ús del material pirotècnic.

 

Departament d'Interior, "Preguntes freqüents en relació a les fases de desconfinament a nivell de Catalunya" (15/6/2020)

 

Alerta Gent Gran

( 26.05.2020) La Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra PGME dintre de les seves funcions de servei a la ciutadania desenvolupa campanyes preventives i informatives especialment dirigides a la prevenció dels delictes.

Amb motiu del cobrament de les pensions dobles per part de la gent gran, a la Regió Policial Metropolitana Nord està previst realitzar un dispositiu per garantir el cobrament d’aquestes pensions de forma segura.
Consells al carrer
Consells entitats bancàries

A partir d'avui 21/05/2020 és obligació portar mascareta

 

Consells de seguretat

Informació sobre intent d'estafa adreçada a establiments d'hospedatge

(06/04/2020)

A través dels nostres serveis de relacions amb la comunitat ens hem assabentat d'un intent d'estafa adreçada a establiments d'hospedatge.

Aquesta estafa consisteix en què un senyor es fa passar per director regional de l’OMS i truca als establiments d'hospedatge que estan oberts per intentar vendre els uns cartells del COVID-19 amb l’amenaça de què si no els compren els denunciarà.

A continuació us recordem alguns consells de seguretat per prevenir aquests fets delictius:

· Estigueu alerta de peticions de persones desconegudes i/o davant de demandes econòmiques que surten de l'habitual a l’empresa, cal procedir amb calma i cautela.

· En cas de dubte, esbrineu l’origen de la trucada, parleu amb un responsable de la vostra empresa i verifiqueu la informació amb l'entitat i/o organisme oficial.

· Desconfieu de les amenaces i les urgències que impliquen pagaments no justificats.

· Si sou víctimes d'un delicte, aviseu immediatament els Mossos d'Esquadra al telèfon 112

Més informació  clicar aquí

Web d'interior:  https://interior.gencat.cat/ca/inici/index.html

CANAL D'INFORMACIÓ SOBRE EL COVID-19

COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D'EMERGÈNCIA-1 DEL PLA D'ACTUACIÓ DEL PLA PROCICAT PER EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS AMB POTENCIAL ALT RISC  (17/03/2020)

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 EN CATALUNYA-2  (17/03/2020)

PREGUNTES SOBRE LES RESTRICCIONS D’ACTIVITATS PEL COVID-19 EN CATALUNYA-1   (12/03/2020)

^

 

 

 

 

 

 

 

Atenció Joventut

 

 

Participació: L'Espai Jove engega un pseudo-programa de radio obert a la joventut del municipi 
                     L'Espai Jove El Racó us presenta el seu primer programa de 🎤 ràdio #EspaiJoveAmbSabatilles.  Esperem que us agradi!!! ☘️💓🌈
                     Seguiu el programa
                    

Reforç de l’assessoria d’habitatge per a joves

Arran de l’Estat d’alarma decretat pel Govern espanyol a causa de la pandèmia de la COVID-19 s’han aprovat un seguit de mesures per atendre a les dificultats que pugueu tenir (també per la ciutadania en general) en el manteniment i el pagament de l’habitatge derivades d’aquesta situació, a través del Reial Decret-llei 11/2020.

Per això, la Direcció General de Joventut (DGJ) reforça a partir del 9 d'abril l’assessoria d’habitatge per a joves, en línia i gratuïta, per orientar les persones joves que tinguin dificultats o no puguin fer front a les despeses de l’habitatge -ja sigui en règim de lloguer com de compra- derivades de la pèrdua d’ingressos provocada per la crisi de la Covid19.

Amb aquest servei, els i les joves podran adreçar qualsevol consulta a personal expert sobre les possibilitats d’ajornar els pagaments i demanar microcrèdits bancaris, o sobre els seus drets de continuar residint a l’habitatge malgrat hi hagués una extinció del contracte de lloguer o un judici de desnonament. Totes les qüestions es tractaran en base al contingut del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març.

En la mateixa línia, per tal de resoldre els dubtes més habituals sobre les dificultats per pagar l’habitatge derivada de l’actual situació Covid19, des de la DGJ també hem començat a difondre avui a les xarxes socials la Guia Joves i Habitatge: mesures urgents durant el COVID 19 .

Amb un total de 27 preguntes considerades de les més freqüents, el document permet conèixer quines condicions cal tenir per optar a una moratòria del lloguer, quin perfil correspon a un gran tenidor o com accedir a un microcrèdit bancari sense interès.

GUIA JOVENIL: Consells pràctics per a joves durant el confinament

Recomanacions per a la gestió de les emocions dels infants davant el coronavirus SARS.CoV-2

Quan el coronavirus afecta de prop els infants

Afrontament del dol en la infància i l'adolescència en el context de la pandèmia de la COVID-19  

L'ús de pantalles


 

^

 

 

 

 

 

 

 

Col·laboració ciutadana

Campanya #JoActuo

La campanya sota el hashtag #JoActuo (http://joactuo.cat/), vol donar resposta i posar de relleu el moviment ciutadà que ha sorgit de manera espontània entre la població per fer front a l’expansió del coronavirus. Us animem a participar-hi des dels diferents canals.

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

Comerç local

Departament d'Interior, "Preguntes freqüents en relació a les fases de desconfinament a nivell de Catalunya" (15/6/2020)

Recomanacions per a l'obertura d'establiments, locals i comerços de menys de 400m2

        -  Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l’activitat comercial en establiments físics 
        -  Guia de recomanacions higienico-sanitàries per a salons de perruqueria davant la crisi del covid-19
        -  Guia de bones pràctiques i protocol dirigida a l’activitat comercial en establiments físics de moda

 

Servei a domicili de menjar

 

L’Hortet de l'Elena  (fruita i verdura, làctics, ous, carn, begudes...)

 • Servei a domicili per les tardes. Encarregar per WhatsApp al 685031781
 •  Horari d’atenció al públic de 9 a 14h. Dilluns tancat

a Tavella  (ecomercat)

 • Servei a domicili per encàrrec (931890430 / 667433159)
 • Horari de 9 a 20h (pendent de confirmar)

 

Restaurant Can Garriga

 • Servei a domicili per encàrrec els divendres, dissabtes, diumenges i festius. Trucar al 626641023 abans de les 11h.

 

Restaurant Can Candelich

 • Servei a domicili per encàrrec al telèfon 615016425 el dia abans o el mateix dia abans de les 12h.

 

Artesans de la Bona Cuina, SL
Productes de proximitat i Km0

 • Servei a domicili per encàrrec: 649 915 932 (WhatsApp)
 • venda online


Supermercat Garriga

 • No fa servei a domicili.
 • Horari botiga: de 9 a 14h de dilluns a diumenge.

 

El Racó de la Cris  (forn de pa)

 • No fa servei a domicili.
 • Horari d’atenció al públic de 8 a 13h. Encarregar el pa el dia abans fins a les 15h al telèfon 677822323.

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEISBibliobús Montnegre

El servei del Bibliobús Montnegre a Cànoves i Samalús es reprèn novament (22/06/2020)

Des de la direcció del Bibliobús Montnegre s'informa que després d’aquest període de confinament, el Bibliobús Montnegre torna  a circular, però amb modificacions d’horari i de serveis i amb totes les mesures de protecció i seguretat necessàries.

A Cánoves i Samalús es reiniciarà el servei el proper divendres dia 26 de juny de 10:30 a 11:30.

Calendari pels propers mesos.

 

Servei de Bibliobús

dies

Divendres de 10:30 a 11:30

 

juny: 26

juliol: 3 – 10 – 17 – 24

 

setembre: 4 – 18 – 25

 

Es donarà servei a l’exterior del vehicle, perquè en aquesta primera fase d’obertura no es podrà accedir a l’interior del bibliobús, és un espai massa petit. Es donarà servei d’informació i prescripció literària, préstec i retorn de documents.

Es recomana que els usuaris i usuàries ens facin arribar les seves peticions amb antel·lació, per la qual cosa tenim habilitats diversos canals

     - El formulari connecta amb el bibliobús: (https://formularis.diba.cat/diba/biblioteques/connecta-amb-bibliobus)
     - El correu electrònic: b.montnegre@diba.cat
     - El telèfon: 636 495 664

 

CAP Cànoves 

Únicament s’atendran les visites d’infermeria: CURES, INJECTABLES I RECEPTES, en l’horari habitual.

Les VISITES URGENTS s’hauran d’apropar al CAP de Cardedeu, considerant convenient la concentració de tota atenció sanitària de la zona a l’ambulatori de Cardedeu i agrupant així esforços del personal sanitari.

 

Servei de bus 

Nou horari del servei de transport vigent des d’avui fins nou avís.  Línia 522 i 523 (Cànoves-Cardedeu)

 

Manteniment municipal

Durant el temps que duri la vigència de l'estat d'emergència per causa del Coronavirus,  només es duran a terme les tasques mínimes i indispensables per garantir els estats de seguretat, salubritat i higiene d'aquests espais, sempre respectant les precaucions indicades per les autoritats sanitàries.

Aquests serveis mínims s'han concretat en la sega i esbrossat de gespes i prats, per tal d’evitar plagues i malures; el control de la xarxa de reg i regs manuals per tal d’evitar avaries i mantenir vius els elements vegetals i d'altres operacions molt puntuals per tal de garantir els estats esmentats.

A Cànoves i Samalús, els treballadors de la Fundació Viver de Bell.lloc continuen fent les tasques estrictament necessàries de poda i desbrossada dels espais verds del municipi i en tot moment, aquests operaris segueixen les mesures de seguretat determinades per les administracions.

 

Oficina ORGT

L’atenció al contribuent, es mantindrà a través dels següents canals:

 • telemàtica (www.orgt.diba.cat). també podreu presentar escrits a través del registre  telemàtic.
 • per telèfon, trucant al número 932 029 802

Per conèixer les dates de finalització de pagament voluntari dels tributs, consulteu el web: www.orgt.diba.cat)

 

Aigües de Catalunya

Oficines tancades.
La resta de canals de comunicació (avaries 24h, telèfon, correu-e i oficina virtual) d'atenció al públic continuen actius de la manera habitual

^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suport tecnològic i empresarial

 


AJUTS ECONÒMICS PER AL SECTOR TURÍSTIC AFECTAT PER LA COVID-19 (2a edició)

La direcció de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ens han fet arribar el següent comunicat:

Segons l'ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, s'aproven les bases reguladores de la nova línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Amb la publicació d’aquesta ordre es donen a conèixer els requisits i les condicions que cal complir per poder ser adjudicatari d’un ajut. No serà fins a la publicació de la resolució de convocatòria -que tindrà lloc en els propers dies- que es podrà emplenar el formulari de sol·licitud i presentar la documentació requerida en aquesta ordre.

Aquesta segona línia d'ajuts directes, impulsada pel Departament d'Empresa i Coneixement i dotada de 8,5 milions d'euros, està dirigida a tots els col·lectius del sector turístic que no van poder ser atesos amb la primera línia d'ajuts que vam activar i que continuen necessitant la implicació urgent del sector públic per fomentar la seva recuperació. 

Es tracta d’un ajut en forma d'aportació única per beneficiari amb imports que oscil·len entre els 1.000 i 10.000 euros en funció de la tipologia de professional i empresa que el sol·liciti. 

Poden ser beneficiaris d'aquesta subvenció:  

- Guies de turisme de Catalunya habilitats; titulars d'establiments d'allotjament turístic (establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural); explotadors d'habitatges d'ús turístic; agències de viatges; i persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme a través de les activitats següents: congressos i turisme de reunions; rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions; senderisme i cicloturisme; enoturisme; ecoturisme; activitats aquàtiques i nàutiques; i activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

El formulari de sol·licitud estarà disponible al Canal Empresa  i trobareu més detalls sobre els requisits i requeriments de justificacions en aquest enllaç 

Amb aquesta nova convocatòria, des del Departament d'Empresa i Coneixement seguim sumant mesures econòmiques de suport al nostre teixit turístic en aquests moments complicats i contribuir així a pal·liar els efectes negatius que ha generat la COVID-19 sobre l'activitat empresarial vinculada al turisme. 

 

Foro Virtual:

17 i 18 de juny 2020, " 1er. Summit Virtual: Tourism & Economy 2020​", ( El turisme en la era post CoronaVirus)​

 

+ Info!

 

 • 5ª Edició programa FuTurisme de Barcelona Activa: Aquest programa s'adreça a les persones emprenedores que vulguin iniciar la seva activitat a la ciutat de Barcelona o a la seva provincia i com a objectiu de donar suport a la creació d'empreses responsables, innovadores, sostenibles amb visió de futur que donin resposta a les noves necessitats del sector turístic. També hi poden participar empreses del sector turístic amb menys d'un any de constitució en el moment de sol·licitud de participació en aquest programa de suport dins l'àmbit del turisme promogut per Barcelona Activa de l’Ajuntament de Barcelona juntament amb la Diputació de Barcelona, l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades ACAVe i el Gremi d'Hotels de Barcelona.

 

 

Promoció del Vallès Oriental

 

 • " Obrim Portes al Vallès Oriental" , En el mapa de geolocatizació de Turisme Vallès hi apareixen més de 100 d'empreses turístiques de la comarca que van obrint en Fase 2. ( Si coneixeu o sabeu d'empreses del sector i no hi surten, ens ho podeu fer saber responent en aquest mateix correu electrònic, turisme@vallesoriental.cat

 

 • Xarxes Socials de TurismeVallès, promoció per a les empreses del sector de la comarca. Si esteu interessats/des en enunciar-vos ens podeu enviar a turisme@vallesoriental.cat les vostres dades:  nom empresa, nom contacte, fotos de vosaltres i/o empresa, 4 línees del que feu, si esteu en xarxes socials.

 

 

 

      Webinars de La Llotja Virtual de La Cambra de Barcelona:

       Foro Virtual:

       + Info!

 • ​" Obrim Portes al Vallès Oriental", En el mapa de geolocatizació de Turisme Vallès hi apareixen més de 100 d'empreses turístiques de la comarca que van obrint en Fase 2. ( Si coneixeu o sabeu d'empreses del sector i no hi surten, ens ho podeu fer saber responent en aquest mateix correu electrònic, turisme@vallesoriental.cat

 

Normativa, ajuts, recomanacions i informacions enfront el coronavirus

El CSETC ha creat aquest espai com a repositori de documents i enllaços vinculats amb la crisi sanitària generada pel COVID-19 i els seus efectes vinculats amb desenvolupament econòmic del territori.

https://www.csetc.cat/repositori-informacio-coronavirus/

Us recordem que podeu demanar assessorament online al CSETC omplint el formulari següent:

https://www.csetc.cat/2020/03/formulari-sollicitud-assessorament-online-al-csetc/

A continuació podeu llegir el contingut penjat a la web del CSETC a data 08-04-2020, que s'anirà actualitzant en funció de l'evolució de les mesures que s'aprovin tant a nivell estatal com Generalitat de Catalunya.

 

----- CONTINGUT REPOSITORI INFORMACIÓ CORONAVIRUS 8/4/2020 -----

Com a eines de recopilació de totes les novetats i publicacions als documents oficials disposeu dels següents links:

—– MESURES ECONÒMIQUES ENFRONT EL CORONAVIRUS COVID-19 PER AUTÒNOMS —–

a) Moratoria del deute hipotecari per a l’adquisició de l’habitatge habitual (article 7 del RD 8/2020)

 • Qui? Persones treballadores autònomes en situació de vulnerabilitat.
 • On? A la seva entitat financera.
 • Quan? Fins a 15 dies després de la vigència del decret llei publicat el 18-3-20
 • Més informació a la web de l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya

b) Prestació extraordinària per cessament d’activitat (article 17 del RD 8/2020)

 • Qui? Persones treballadores autònomes que hagin hagut de suspendre la seva activitat de manera directa per la declaració de l’estat d’alarma. I per les que la seva facturació hagi disminuit com a mínim un 75% respecte a la facturació promig del semestre anterior
 • On?  A la mútua triada per tal de cobrir les contingències per cessament d’activitat
 • Quan? La prestació té una durada d’un mes i, s’amplia fins el darrer dia del mes que s’acabi l’estat d’alarma. (Fins quan es pot demanar?)
 • IMPORTANT: Han de continuar d’alta al RETA o al règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
 • Preguntes i respostes a la Seguretat Social

c) Ajuts a autònoms del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

 • Qui? Persones treballadores autònomes que acreditin reducció dràstica i involuntària de la seva facturació degut a l’estat d’alarma o que la seva activitat hagi tancat per decret i no tinguin altres fonts alternatives d’ingressos.
 • On? Telemàticament a la web de la Generalitat de Catalunya
 • Quan? A partir del 6 d’abril al 5 de maig de 2020.

d) Moratòria en el pagament del lloguer i quotes d’amortització de locals gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 • Qui? Persones treballadores autònomes que presten els seus serveis en les activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma
 • Més informació a la web de l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya

—– MESURES ECONÒMIQUES ENFRONT EL CORONAVIRUS COVID-19 PER A EMPRESES —–

e) Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

—– Mesures tributàries de suport a autònoms i empreses —–

f) Ampliació de terminis dels procediments tramitats per l’Agencia Estatal de Administración Tributaria fins el 30 d’abril 2020

 • Més informació a la web de l’ AEAT

g) Aplicació d’una reducció del 50% del cànon de l’aigua que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (pimes i autònoms)

—– AVALS I FINANÇAMENT A AUTÒNOMS I EMPRESES —–

h) Avals del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (art. 29 del RD 8/2020)

 • Qui? Empreses i persones autònomes afectades pels efectes COVID-19 i sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.
 • On? A l’entitat financera que hagi subscrit acord de col·laboració amb l’ICO
 • Quan? Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar l’aval fins al 30 de setembre de 2020

i) Préstecs ICO (art. 30 del RD 8/2020)

 • S’ha aprovat una ampliació de 10.000 milions d’euros addicionals de límit d’endeutament perquè l’ICO faciliti liquiditat d’empreses, especialment pimes i autònoms.  https://www.ico.es/web/ico/lineas-ico
 • Qui? Empreses i autònoms afectats pel cessament de la seva actitivitat degut a l’estat d’alarma
 • On? A les entitats financeres
 • Quan? Fins el 31 de desembre de 2020

j) Avalis-ICF (https://www.avalis.cat/index.php/extraor1)

 • Qui? Pimes catalanes amb necessitats de liquiditat a conseqüència de la situació derivada del COVID-19, i amb el compromís de mantenir els llocs de treball.
 • On? A l’entitat financera que serà qui es posi en contacte amb Avalis de Catalunya o l’ICF de cara a la gestió de l’aval.

 

AJUST ECONÒMICS PELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Davant l'estat d'alarma decretat pel Govern per la crisi sanitària del COVID-19 el CECOT ha habilitat un apartat amb les darreres novetats oficials, recomanacions i aprovacions de mesures excepcionals d’interès empresarial.  És un canal obert al servei de tots els autònoms i empreses, de molta utilitat i amb l’objectiu de donar resposta als múltiples dubtes que aquesta situació excepcional està generant.

Per accedir-hi, cliqueu aquí.

També han reforçat els canals d'atenció no presencials:

 • Atenció telefònica de 8h a 15h: Tels. 93 736 11 00 - 93 736 11 18
 • Atenció telemàtica de 8h a 18h: WhatsApp 669 40 50 85  -  a/e. info@cecot.org -  Formulari web

 

 

 

^

Darrera actualització: 15.09.2020 | 12:41
Darrera actualització: 15.09.2020 | 12:41