Anuncis oficials

Aprovació de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre béns Immobles

Aprovació de la modificació de la ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Aprovació de la convocatòria d'atorgament de subvencions en matèria esportiva.

Concurs d’adjudicació del Bar del Local Social de Can Volart.

Concurs d’adjudicació del Bar del Local Social de Can Volart

Contacte:  688 988 445     i    acanvolart@gmail.com
(també per whatsapp)     

Associació de Veïns i Propietaris de Can Volart

Plec de condicions

Aprovació definitiva dels pressupostos del 2018

Oberta la convocatòria pel nomenament d'un jutge de pau titular i substitut.

Aprovació inicial del projecte d'obres locals per la millora del camí de la Canyella.

Aprovat inicialment el projecte d'obres locals per la millora del camí de la Canyella per Resolució de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2018, es sotmet a informació pública per termini de trenta dies , comptats des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.canovesisamalus.cat ]

Cànoves i Samalús, 24 de gener de 2018.

L’ALCALDE,
Josep Cuch i Codina

 

Memòria del projecte

Darrera actualització: 12.02.2018 | 11:51
Darrera actualització: 12.02.2018 | 11:51