Anuncis oficials

Informació pública de mapa de capacitat acústica municipal (12/12/2018)

Vegeu l'anunci al BOP

El termini per presentar al·legacions acaba el 29 de gener de 2019.

Adjudicació i formalització del contracte d'obres de cobriment de la pista poliesportiva (7/12/2018)

Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit (5/12/2018)

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de sobre béns immobles de naturalesa urbana (3/12/2018)

ANUNCI ESTABLIMENTS PLE ORDINARI 29/11/2018

Adjudicació de les obres de cobriment de la pista poliesportiva (16/11/2018)

Adjudicació de les obres de cobriment de la pista poliesportiva (16/11/18)

Proposta d'adjudicació del contracte de les obres de construcció de cobertura de la pista polivalent i adequació de l'entorn a Cànoves i Samalús (12/11/18)

ANUNCI ESTABLIMENT PLE EXTRAORDINARI 8/11/2018

Informació pública de l'expedient de legalització de construccions a Can Pau Dents (5/11/2018)

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (04/10/2018)

Anunci al BOP : Termini presentació al·legacions 19 octubre de 2018

ANUNCI ESTABLIMENT PLE ORDINARI 27/09/2018

ANUNCI ESTABLIMENT PLE EXTRAORDINARI 13/09/2018

Decret de substitució de les funcions d'Alcaldia durant el període del 20 d'agost al 9 de setembre de 2018

Exposició pública del compte general de l'exercici 2017

Aprovació inicial del Reglament dels pressupostos participatius per al 2019.

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 784/2018.

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 783/2018.

ANUNCI ESTABLIMENT PLE ORDINARI 26/07/2018

Aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu del cobriment de la pista poliesportiva

Anunci

vegeu documentació del projecte

Termini per presentar al·legacions: 28 d'agost fins a les 14 hores.

Informació pública del projecte de legalització de les construccions existents, i construcció d'un cobert agrícola i enderroc de 3 naus a l'explotació ramadera de Can Vallfigueres.

Anunci al BOP (3/7/2018)

Informació pública del projecte de legalització de les construccions existents i la seva ampliació per a l'establiment d'una activitat hípica.

Aprovació definitiva del Pla local de joventut.

Modificació de la relació de béns i drets afectats per les obres de l'itinerari de vianants a la carretera BP-5107 entre l’accés al nucli i el camí del cementiri.

Convocatòria de dues places de peó per a la brigada de manteniment en règim de personal laboral.

Convocatòria d'una plaça de vigilant municipal en règim de funcionari interí.

Licitació del subministrament d'una màquina escombradora.

Aprovació de la convocatòria i bases per a la Concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions en matèria cultural per l’exercici 2018

Aprovació de la modificació de la ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament per a l'exercici 2018.

Aprovació de les bases reguladores de suport a l'escolaritat curs 2018-19 i d'ajuts de casal d'estiu 2018.

Aprovació de la convocatòria d'atorgament de subvencions en matèria esportiva.

Aprovació de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre béns Immobles

Aprovat inicialment el Pla Local de Joventut

Aprovat inicialment el Pla Local de Joventut pel plenari de data 29 de març de 2018,
s’exposa al public pel termini de 30 dies als efectes de la presentació d’al·legacions i
suggeriments.

En cas de no presentar-se’n, s’entendrà aprovat definitivament sense mes tràmit que la
publicació d’anunci amb indicació de tal extrem i del link de consulta del mateix.

Cànoves i Samalús, 13 d’abril de 2018.
L’alcalde, Josep Cuch Codina

 

Document del Pla de Joventut provisional

Concurs d’adjudicació del Bar del Local Social de Can Volart.

Concurs d’adjudicació del Bar del Local Social de Can Volart

Contacte:  688 988 445     i    acanvolart@gmail.com
(també per whatsapp)     

Associació de Veïns i Propietaris de Can Volart

Plec de condicions

Aprovació definitiva del Projecte de millora del camí de la Canyella.

Aprovació inicial del projecte d'obres locals per la millora del camí de la Canyella.

Aprovat inicialment el projecte d'obres locals per la millora del camí de la Canyella per Resolució de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2018, es sotmet a informació pública per termini de trenta dies , comptats des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.canovesisamalus.cat ]

Cànoves i Samalús, 24 de gener de 2018.

L’ALCALDE,
Josep Cuch i Codina

 

Memòria del projecte

Aprovació definitiva dels pressupostos del 2018

Oberta la convocatòria pel nomenament d'un jutge de pau titular i substitut.

Darrera actualització: 12.12.2018 | 10:45
Darrera actualització: 12.12.2018 | 10:45