Nova llei pel comerç, fires i serveis

Dilluns, 4 de desembre de 2017 a les 08:05

La Llei 18/2017, de l'1 d'agost, és la que regula el  comerç, els serveis i les fires.

L'objecte d'aquesta llei és la regulació administrativa del comerç i dels serveis en el mercat interior. Recull tota la normativa vigent i la millora mitjançant l'actualització, la sistematització i l'aclariment de conceptes i, entre les seves finalitats està la de vetllar pel respecte dels drets i els interessos dels consumidors i els usuaris.

Aquesta Llei es desglossa en 10 títols que van seguits d'unes disposicions addicionals i acaba amb unes disposicions finals.  A tall de resum, es desprèn que el títol primer  parla de la regulació de les condicions i  de les modalitats de l'activitat comercial i de la prestació de serveis. El títol segon dicta la regulació de les activitats de promoció. En el títol tercer se sistematitza una relació de les restriccions a l'activitat comercial i de la prestació de serveis detalladament.  En el títol quart es troba el detall de la regulació  que afecta els horaris comercials.  El títol cinquè és relatiu a les activitats firals.  Ja en el seu sisè títol s'estableixen els criteris de promoció i protecció de l'artesania.  En el setè es fixen els instruments de col·laboració entre l'Administració pública i  les entitats que representen els sectors professionals de comerç  per garantir i facilitar l'aplicació d'aquesta llei.  El títol vuitè regula les polítiques de foment de la competitivitat del comerç urbà.  En el següent es determinen els òrgans de supervisió del compliment  d'aquesta llei i el marc jurídic en què s'ha de desenvolupar i el darrer títol ja estipula les infraccions i consegüents sancions. 

En definitiva, aquesta nova llei permetrà compilar en un sol text la legislació vigent en matèria de comerç i fires que actualment es troba dispersa: La regulació general del comerç interior, els horaris comercials i les activitats firals. 

 

Font:
Diputació de Barcelona

 

 

 

Darrera actualització: 30.11.2017 | 18:23