Anuncis oficials

Aprovació definitiva projecte per l’Itinerari de vianants al camí del cementiri, així com la relació dels propietaris, béns i drets afectats (8/6/2020)

Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2020 (11.02.2020)

Aprovació definitiva de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2020 (30.12.2019)

Modificació de l'anunci relatiu a l'aprovació definitiva de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2020 (30.12.2019)

Aprovació inicial del pla parcial urbanístic SAU-4 (16.12.2019)

Anunci

Documentació de la modificació Pla Parcial Urbanístic SAU-4. Ampliació Mirador del Montseny

Memòria

Plànols informació

Plànols ordenació

Annex 1

Annex 2

Aprovació inicial de l'Ordenança sobre la tinença d'animals (09/12/2019)

Aprovació inicial del pressupost, bases d'execució, plantilla i relació de llocs de treball per a l'exercici 2020 (05/12/2019)

Aprovació inicial de l'establiment i modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per a l'ús i l'ocupació dels diferents espais (05/12/2019)

Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del SAU-3 (21/11/2019)

Aprovació inicial de la plantilla i relació de llocs de treball (20.11.2019)

Celebració de Ple ordinari pel 28 de novembre de 2019 (19.11.2019)

Informació publica del Projecte en sòl no urbanitzable per a la legalització de les construccions existents i l'ampliació amb la construcció d'un cobert a La Tavella (13/11/2019)

Aprovació inicial del Projecte per a l'itinerari de vianants al camí del cementiri al terme municipal de Cànoves i Samalús (07/11/2019)

Anunci

El termini per la presentació d'al·legacions acaba el dia 20 de desembre.

Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per al 2020.(06/11/2019)

Anunci

El termini per la presentació d'al·legacions finalitza el 19 de desembre.

Celebració de Ple extraodinari pel 5 de novembre de 2019 (31.10.2019)

Celebració de Ple extraodinari pel 24 d'octubre de 2019 (21.10.2019)

Celebració de Ple extraordinari pel 21 d'octubre (16/10/2019)

Establiment de Ple extraordinari pel 14/10/2019

Exposició pública de la modificació de crèdit número 889/2019.(10/10/2019)

Exposició al públic del compte general corresponent a l’exercici 2018 (03/10/2019)

Aprovació inicial del Pla i Programa de verificació d'activitats comunicades.(14/10/2019)

Establiment de Ple Ordinari pel 26/09/2019

Rectificació d'error a l'anunci d'aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.(18/09/2019)

Sessió d'organització i funcionament de l'Ajuntament (3.07.19)

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.(13.09.2019)

Celebració de Sessió Plenària el 25 de juliol de 2019 (17.07.19)

Substitució de l'Alcaldia per motius vacacional (29.07.2019)

Acord relatiu a les retribucions dels càrrecs electes i grups municipals (15.07.2019)

Sessió constitutiva Ajuntament (11.06.19)

Acord d'atorgament de compatibilitat d'Alcaldia (15.07.2019)

Celebració de Sessió Plenària extraodinària el 12 de juny de 2019 (10.06.19)

Nomenament de tinents d'alcalde (15.07.2019)

Concurs per a l'adjudicació del servei de bar del local social de Ca l'Esmandia

Veure anunci

Darrer dia per presentar propostes: 21 de juny fins les 20 hores.

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM sobre la rectificació d’errors materials de la cartografia en el PAU 02 “Ca L’Esmandia” (17/05/2019)

Anunci

Projecte (37MB)

Anunci convocatòria de Sessió Plenària extraodinària (29/04/2019)

Anunci convocatòria de Sessió Plenària extraodinària (13/05/2019)

Bases del concurs per a la contractació d'una plaça d'integrador/a social (29/04/2019)

Bases i convocatòria per a l'atorgament d'ajuts relacionats amb el suport a l'escolaritat i d'activitats de casal d'estiu (13.05.19)

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019 (04/04/2019).

Convocatòria de subvencions d'esports, cultura i lleure, 2019. (29/03/2019)

Celebració de Sessió extraordinària per l'1 d'abril de 2019. (27/03/2019)

Procés selectiu per a la cobertura d'un lloc de treball laboral d'auxiliar administratiu. (26/03/2019)

Vegeu l'anunci al BOP

Data termini de presentació sol·licituds: 9 d'abril de 2019 fins les 14 hores

Bases del concurs per a la cobertura d'una plaça d'operari de manteniment. (25/03/2019)

Vegeu l'anunci al BOP

Data límit de presentació de sol·licituds: 8 d'abril de 2019 fins les 14 hores.

Bases del concurs per a la cobertura d'una plaça de vigilant municipal. (25/03/2019)

Vegeu l'anunci al BOP

Data límit de presentació de sol·licituds: 8 d'abril de 2019 fins les 14 hores.

Aprovació inicial de l'expedient de reparcel·lació del SAU-3 (7/02/2019)

Convocatòria de Sessió plenària ordinària (19/03/2019)

Anunci establiment Ple Extraordinari (31/01/2019)

Anunci establiment Ple Extraordinari (20/12/2018)

Aprovació inicial del pressupost 2019, bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball (31/12/18)

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost de sobre béns immobles de naturalesa urbana (3/12/2018)

Aprovació definitiva del pressupost municipal únic de 2019, de la plantilla de personal i de les bases d'execució (27/02/2019)

Informació pública de mapa de capacitat acústica municipal (12/12/2018)

Vegeu l'anunci al BOP

El termini per presentar al·legacions acaba el 29 de gener de 2019.

Adjudicació i formalització del contracte d'obres de cobriment de la pista poliesportiva (7/12/2018)

Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit (5/12/2018)

Adjudicació de les obres de cobriment de la pista poliesportiva (16/11/2018)

Proposta d'adjudicació del contracte de les obres de construcció de cobertura de la pista polivalent i adequació de l'entorn a Cànoves i Samalús (12/11/18)

Adjudicació de les obres de cobriment de la pista poliesportiva (16/11/18)

ANUNCI ESTABLIMENT PLE EXTRAORDINARI 8/11/2018

ANUNCI ESTABLIMENTS PLE ORDINARI 29/11/2018

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 783/2018.

Informació pública de l'expedient de legalització de construccions a Can Pau Dents (5/11/2018)

Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 784/2018.

Decret de substitució de les funcions d'Alcaldia durant el període del 20 d'agost al 9 de setembre de 2018

Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (04/10/2018)

Anunci al BOP: Termini presentació al·legacions 19 octubre de 2018

ANUNCI ESTABLIMENT PLE ORDINARI 26/07/2018

ANUNCI ESTABLIMENT PLE ORDINARI 27/09/2018

ANUNCI ESTABLIMENT PLE EXTRAORDINARI 13/09/2018

Exposició pública del compte general de l'exercici 2017

Aprovat inicialment el projecte bàsic i executiu del cobriment de la pista poliesportiva

Anunci

vegeu documentació del projecte

Termini per presentar al·legacions: 28 d'agost fins a les 14 hores.

Aprovació inicial del Reglament dels pressupostos participatius per al 2019.

Informació pública del projecte de legalització de les construccions existents, i construcció d'un cobert agrícola i enderroc de 3 naus a l'explotació ramadera de Can Vallfigueres.

Anunci al BOP (3/7/2018)

Informació pública del projecte de legalització de les construccions existents i la seva ampliació per a l'establiment d'una activitat hípica.

Aprovació definitiva del Pla local de joventut.

Modificació de la relació de béns i drets afectats per les obres de l'itinerari de vianants a la carretera BP-5107 entre l’accés al nucli i el camí del cementiri.

Convocatòria de dues places de peó per a la brigada de manteniment en règim de personal laboral.

Convocatòria d'una plaça de vigilant municipal en règim de funcionari interí.

Licitació del subministrament d'una màquina escombradora.

Descarregueu l'anunci (15/02/2018)

Aprovació de la convocatòria i bases per a la Concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions en matèria cultural per l’exercici 2018

Aprovació de la modificació de la ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Aprovació de les bases reguladores de suport a l'escolaritat curs 2018-19 i d'ajuts de casal d'estiu 2018.

Aprovació de la convocatòria d'atorgament de subvencions en matèria esportiva.

Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament per a l'exercici 2018.

Descarregueu l'anunci (09/02/2018)

Aprovació definitiva dels pressupostos del 2018

Aprovació de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre béns Immobles

Oberta la convocatòria pel nomenament d'un jutge de pau titular i substitut.

Aprovat inicialment el Pla Local de Joventut

Aprovat inicialment el Pla Local de Joventut pel plenari de data 29 de març de 2018,
s’exposa al public pel termini de 30 dies als efectes de la presentació d’al·legacions i
suggeriments.

En cas de no presentar-se’n, s’entendrà aprovat definitivament sense mes tràmit que la
publicació d’anunci amb indicació de tal extrem i del link de consulta del mateix.

Cànoves i Samalús, 13 d’abril de 2018.
L’alcalde, Josep Cuch Codina

 

Document del Pla de Joventut provisional

Concurs d’adjudicació del Bar del Local Social de Can Volart.

Concurs d’adjudicació del Bar del Local Social de Can Volart

Contacte: 688 988 445     i   acanvolart@gmail.com
(també per whatsapp)    

Associació de Veïns i Propietaris de Can Volart

Plec de condicions

Aprovació definitiva del Projecte de millora del camí de la Canyella.

Aprovació inicial del projecte d'obres locals per la millora del camí de la Canyella.

Aprovat inicialment el projecte d'obres locals per la millora del camí de la Canyella per Resolució de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2018, es sotmet a informació pública per termini de trenta dies, comptats des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.canovesisamalus.cat ]

Cànoves i Samalús, 24 de gener de 2018.

L’ALCALDE,
Josep Cuch i Codina

 

Memòria del projecte

Darrera actualització: 09.06.2020 | 10:00
Darrera actualització: 09.06.2020 | 10:00